Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră

linie

 

DOMENII ACREDITATE

linie

 

Organismul de verificare OVEGES este acreditat, de către RENAR – Organismul Național de Acreditare, începând cu data de 28.10.2013, pentru efectuarea verificării rapoartelor de monitorizare ale emisiilor de gaze cu efect de seră conform reglementărilor legislative în vigoare.

 

Nr. grupă de activitate

Domeniile de acreditare

1a

– arderea combustibililor în instalații, în care se utilizează exclusiv combustibili comerciali standard, definiți în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 sau în instalații din categoria A sau B în care se utilizează gaze naturale

1b

– arderea combustibililor în instalații, fără restricții

6

– producerea clincherului de ciment

6

– producerea de var sau calcinarea dolomitei sau magnezitei

6

– fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă

6

– fabricarea prin ardere de produse ceramice

6

– fabricarea de material izolant din vată minerală

6

– uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din gips
98 – alte activități în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE

 

SCOP

linie

Verificarea rapoartelor anuale de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, a rapoartelor privind datele de referință pentru determinarea alocării cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind nivelul de activitate pentru ajustarea alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii.

 

REGLEMENTĂRILE LEGALE

linie
  • SR EN ISO/IEC 17029:2020 Evaluarea conformității. Principii generale și cerințe pentru organismele de validare și de verificare.
  • SR EN ISO 14065:2021 Gaze cu efect de seră. Cerințe pentru organismele care efectuează validarea și verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaștere.
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018, privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (varianta consolidată).
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2084 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
  • Regulament (UE) 2019/331 – Regulamentul delegat (UE) 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a parlamentului European și a Consiliului.
  • Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului in ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate.
  • Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efet de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (varianta consolidată).
  • HG nr. 780/2006 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.
  • ORDIN nr. 77 din 15 martie 2022 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2022.