Studii pentru protecția mediului

 

DOMENIU

linie

Industria materialelor de construcții

 

SCOP

linie
 1. Evaluarea impactului asupra mediului (RIM) pentru obținerea acordului de mediu privind o nouă activitate ce poate avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea ei;
 2. Obținerea raportului de amplasament (RA) necesar pentru evidențierea condiției inițiale a amplasamentului, inclusiv situația poluării existente înainte de intrarea în funcțiune a instalației și pentru a oferi un punct de referință și comparație la încetarea activității. Raportul de amplasament la încetarea activității permite titularului (și autorității de reglementare) să stabilească dacă s-a produs vreun tip de poluare în timpul funcționării instalației și dacă sunt necesare lucrări de remediere; el confirmă de asemenea că amplasamentul a fost readus la o stare satisfăcătoare;
 3. Realizarea evaluării adecvate (EA), obligatorie pentru orice proiect public și privat susceptibil de a avea impact negativ semnificativ asupra ariilor protejate de interes comunitar; concluziile evaluării adecvate stau la baza obținerii acordului, respectiv avizului de mediu;
 4. Obținerea raportului de securitate (RS) prin care se evaluează activitățile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
 5. Realizarea bilanțului de mediu (BM) cu scopul obținerii autorizației integrate de mediu conform legislației în vigoare sau a anumitor tipuri de avize de mediu;
 6. Obținerea raportului de mediu (RM) prin care se identifică, descrie și evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, se evaluează aplicarea acestora luând în considerare obiectivele și aria geografica aferentă, conform legislației în vigoare

 

REGLEMENTĂRILE LEGALE

linie
 1. pentru RIM: HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ordinul comun MMP/MAI/MADDR/MDRT nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, Ordinul MAPM. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
 2. pentru RA: OUG nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MAPAM nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.
 3. pentru EA: OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
 4. pentru RS: HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare
 5. pentru BM: Ordin  nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
 6. pentru RM: Hotarare nr. 1076/2004 privind procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe