Masurari tehnologice si de mediu

linie

 

DOMENIU

linie
  1. Masurari de mediu efectuate pe emisii dirijate, imisii/aer atmosferic
  2. Masurari tehnologice si de mediu efectuate în mediul ambiental, locuri de munca, suprafete metalice, organe de masini, etc.

 

SCOP

linie

Oferirea datelor necesare elaborarii auditurilor tehnologice si de proces, a bilanturilor de mediu, a datelor necesare pentru evaluarea poluarii aerului si a poluarii fonice, pentru monitorizarea emisiilor de dioxine, furani, metale grele, HCl si Hg, pentru evaluari în procesul de procesare/coincinerare a deseurilor necombustibile/combustibile

 

REGLEMENTARILE LEGALE

linie
  1. Ordonanta de Guvern nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
  2. Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor
  3. Directiva 96/61 – IPPC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
  4. Ordinul 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
  5. Ordinul 592/2002 emis de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător
  6. STAS 10009/88 “Acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot”
  7. STAS 12574/87 “Aer in zonele protejate. Conditii de calitate”
  8. HG nr. 268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor