c207-ceex

Dezvoltarea capacității organismelor de evaluare a conformității
produselor pentru construcții din cadrul CEPROCIM S.A.,
în concordanță cu cerințele Directivei 106/89 (LI&INSP&CERT-DPC),
CEEX modul IV (CEEX-M4-C2-4038)

 

Număr contract: 207/ 10.08.2006

Director proiect: Dr. ing. Graziela Guslicov
E-mail: graziela.guslicov@ceprocim.ro
Tel: (021) 318.88.93
Fax: (021) 318.88.94

1.1 Beneficiar: Asociația de Acreditare din România – RENAR

București, Sector 4, Str. Plugarilor, Nr. 18, Cod Postal 040443
Tel.:021-402.04.71 ; 021-402.04.70
Fax:021-402.04.89
E-mail: renar@renar.ro

1.2. Coordonatorul proiectului: CEPROCIM SA București

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

 

1.3 Parteneri :

1.4 Perioada de execuție: 10.08.2006 – 31.01.2008

1.5 Descrierea proiectului:

1.5.1 Scopul proiectului:

Proiectul urmărește extinderea gamei de servicii privind evaluarea conformității în acord cu prevederile Directivei 106/89 „Produse pentru Construcții” și cu standardele europene armonizate, prin:
• extinderea activității Laboratorului de încercări al CEPROCIM S.A., acreditat RENAR, pentru o serie de încercări ale produselor pentru construcții supuse atestării conformității conform sistemului 3,
• extinderea capabilității de evaluare a produselor pentru construcții de catre organismul CEPROCIM – INSPECȚIE în scopul atestării conformității lor.
• extinderea domeniului de certificare a produselor pentru construcții de către organismul CEPROCIM – OCP, după sistemul 1+.

1.5.2. Obiectivele proiectului:

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie dezvoltarea capacității organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții din cadrul CEPROCIM S.A. (Laboratorul de încercări, organismul de inspecție CEPROCIM – INSPECȚIE și organismul de certificare produs CEPROCIM – OCP), conform cerințelor Directivei 106/89 „Produse pentru construcții”. Proiectul se înscrie în politica de dezvoltare a capacității existente în domeniul evaluării și certificării, pentru a asigura implementarea legislației specifice a Uniunii Europene, transpusa în legislația națională.

Proiectul urmărește asigurarea serviciilor de evaluare a conformității în acord cu prevederile directivelor și a standardelor europene armonizate asociate directivelor, necesare atât autorităților publice în procesul de supraveghere a pieței, cât și producătorilor, pentru îndeplinirea obligațiilor lor derivate din prevederile directivelor pentru aplicarea marcajului CE (CS).

1.5.3. Rezultate finale

Extinderea acreditarii pentru 4 (patru) încercări inițiale de tip conform sistemului 3 de atestare a conformității materialelor pentru sape pe baza de ciment, pe baza de sulfat de calciu, pe baza de magnezit și de asfalt turnat, de către Laboratorul de încercări.
Reacreditarea/ extinderea acreditarii a trei organisme (laborator de încercări, organism de inspecție, organism de certificare).

1.6. Specialiști participanți la proiect:

DIRECTOR PROIECT Dr. ing. Graziela Guslicov
RESPONSABILI TEHNICI Laboratorul de încercări Dr. ing. Mariana Coarnă
Organism de inspecție Ing. Cristina Vlad
Organism de certificare Ing. Jenica Paceagiu

 

Etape/Activități

Rezultate prevăzute în proiect

Etapa I (cercetare aplicativă)

Activitatea EI.1. Studiu documentar pentru dezvoltarea metodelor de analiză și încercare a produselor pentru construcții supuse evaluării conformității după sistemul 3
Activitatea EI.2. Studiu privind extinderea activității organismului „CEPROCIM – INSPECTIE” pentru evaluarea conformității varurilor produse conform SR EN 459-1:2003 și a cenușii de termocentrală produsă conform SR EN 450-1:2005
Activitatea EI.3. Studiu privind extinderea activității organismului de certificare „CEPROCIM – OCP” pentru evaluarea conformității cenușii de termocentrală produsă conform SR EN 450-1:2005

Stabilirea condițiilor organizatorice, analiza noilor referențiale, stabilirea metodelor, dotărilor și necesare Laboratorului de încercări pentru atestarea conformității produselor conform sistemului 3 (DPC)

Stabilirea condițiilor organizatorice, analiza noilor referențiale, stabilirea dotării pentru organismele de inspecție și de certificare ale CEPROCIM S.A

Etapa II (cercetare aplicativă)

Activitatea EII.1. Studiu privind stabilirea cerințelor metodelor de analiză și încercare a produselor pentru construcții supuse evaluării conformității după sistemul 3

Studiu asupra cerințelor metodelor și echipamentelor

 

 

 

 

 

 

Etapa III (cercetare precompetitivă și suport)

Activitatea EIII.1. Implementarea noilor metode de analiză și încercare pentru atestarea conformității în vederea aplicării marcajului CE (CS)
Activitatea EIII.2. Implementarea sistemului documentat al calității în cadrul organismului CEPROCIM – INSPECTIE
Activitatea EIII.3. Implementarea sistemului documentat al calității în cadrul organismului CEPROCIM – OCP
Activitatea EIII.4. Activități support: Participare la simpozioane și workshop-uri, Instruire personal

Etalonări, analize și teste de repetabilitate pentru însușirea metodelor destinate încercărilor inițiale de tip,
Documentație pentru reacreditare/extinderea acreditarii Laboratorului de încercări,
Documentație pentru reacreditare/extinderea acreditarii organismelor CEPROCIM – INSPECȚIE CEPROCIM – OCP

Diplome auditori externi pentru organismele CEPROCIM – INSPECȚIE și CEPROCIM – OCP

Etapa IV (Acreditare și activități suport)

Activitatea EIV.1 Acreditarea Laboratorului de încercări, a organismului CEPROCIM – INSPECȚIE și a organismului CEPROCIM – OCP

Certificat de acreditare a Laboratorului de încercări; Certificat de acreditare a organismului CEPROCIM – INSPECȚIE; Certificat de acreditare a organismului CEPROCIM – OCP; CD-ROM, material informativ /

 

3.1 Etapa I (cercetare aplicativă):
S-a realizat un studiu care a presupus analiza referențialelor privind funcționarea și organizarea laboratoarelor de încercări, organismelor de inspecție și organismelor de certificare precum și a Ghidurilor europene aferente.
S-a realizat un studiu privind evaluarea conformității pentru varurile de construcții și cenuși.
S-a realizat un studiu pentru produsele (șape pe bază de ciment, pe bază de sulfat de calciu și pe bază de magnezit) supuse evaluării conformității după sistemul 3.

3.2 Etapa II (cercetare aplicativă):
Pentru dezvoltarea activității de atestare a conformității conform sistemului 3 a materialelor pentru șape – pe bază de ciment (CT), pe bază de sulfat de calciu (CA), pe bază de magnezit (MA), și pe bază de rășina sintetică (SR) s-a completat dotarea Laboratorului cu următoarele echipamente:

• Aparat de încercare a permeabilității la vapori de apă – utilizat pentru încercarea pe produse termoizolante conform SR EN 12086 și a materialelor pentru șape conform SR EN 13892;
• Aparat pentru determinarea rezistenței termice – necesar pentru determinarea performanței termice a materialelor și produselor pentru construcții conform SR EN 12664;
• Sistem pentru determinarea permeabilității la apă – necesar pentru determinarea permeabilității la apă a produselor conform SR EN 1062-3;
• Climatizoare – pentru asigurarea condițiilor de microclimat impuse de standardul de metodă SR EN 13892-1;
• Umidificator – pentru asigurarea condițiilor de microclimat impuse de standardul de metodă SR EN 13892-1;
• Aparat de încercare a rezistenței chimice – necesar pentru determinarea rezistenței chimice a produselor conform SR EN 13529, SR EN ISO 4628-1, SR EN ISO 4628-2, SR EN ISO 4628-4, SR EN ISO 4628-5; SR EN 13892-1; SR EN 1766
• Cuptor electric
• Balanță analitică
• Sistem de titrare automată cu spectrometru UV-VIS
• Agitatatore cu tija cu elice
• Aparate portabile pentru efectuarea de măsurători pe tipare metalice de 40x40x160 mm – necesare pentru efectuarea de măsurători în activitatea de inspecție
• Rugozimetru pentru efectuarea de măsurători pe tipare metalice de 40x40x160mm – necesare pentru efectuarea de măsurători în activitatea de inspecție
• Reportofoane – necesare pentru înregistrarea și stocarea, sub formă de fișier audio, a informațiilor culese pe parcursul derulării activităților la inspectat
• Calculator și imprimantă multifuncțională

Întocmirea documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și lansarea procedurilor de achiziție prin metodele „licitație deschisă”, „cerere de ofertă” și „achiziție directă” s-au bazat pe legislația română în vigoare aplicabilă pentru achiziții publice (OUG 34/ 2006, L 337/ 2006, Decretul 975/ 2006, HG 925/ 2007, HG 1337/ 2006, Ordinul 155/ 2006, OUG 30/ 2006, Hotarârea 1660/ 2006, OMFP 175/ 2007).

Ofertele au fost evaluate din punct de vedere tehnic și economic și s-au stabilit firmele câștigătoare cu care s-au încheiat contractele de furnizare de produse. Produsele au fost livrate și recepționate.

3.3 Etapa III (cercetare precompetitivă și activități suport):
Pentru cele trei organisme dezvoltate prin proiect s-au revizuit 3 manuale ale calității și 15 proceduri generale și s-au elaborat 9 proceduri specifice.
S-au implementat 5 metode de încercare a materialelor pentru șape, s-au efectuat două simulări de inspecție la PRESCON Brașov (pentru var pentru construcții) și la CET Govora (pentru cenușa zburătoare pentru beton) și s-a efectuat o simulare de certificare pentru cenușa zburătoare pentru beton.

S-au instruit 8 persoane (7 persoane pentru Auditor în domeniul calității, 1 persoana pentru Sistemul de Management al Calității pentru laboratoare de încercări și/ sau etalonări, 5 persoane pentru însușirea noilor metode de analiză și încercare dezvoltate prin proiect).

S-a participat la 3 work shop -uri și conferințe, respectiv „CTPC și TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) cu privire la Implementarea în Romania a directivei 89/106”, „CONTEL 2007 LABORATOARE, TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII” Ediția II, 6-8 iunie 2007, Sinaia, România, „INTERNATIONAL PROFICIENCY TESTING CONFERENCE, the 1st EDITION” (PT-CONF)” 11-13 octombrie 2007 Sinaia, România.

3.4 Etapa IV (Acreditare și activități suport):
S-a obținut extinderea acreditării pentru laboratorul de încercări conform certificatului de acreditare nr. LI 109 din data de 15.12.2008.

S-a obținut extinderea acreditării pentru organismul de certificare CIM – OCP conform cerificatului de acreditare nr. ON 007 din data de 08.01.2009.

Pentru organismul de inspecție procesul de acreditare este în faza finală.

S-au elaborat materiale informative privind cele trei organisme, constând din următoarele:

• Două articole pentru „Buletinul Tehnic Informativ”, nr. 1/ 2008 (trim. I)

„Atestarea conformității cenușilor zburătoare pentru beton, conform sistemului 1+”, Autori: dr. ing. Graziela Guslicov, ing. Maria Ioan, dr. ing. Mariana Coarna, ing. Liliana Radu, ing. Cristina Vlad, chim. Tatiana Paraschiv, pag. 39-44.
„Dezvoltarea capacității Laboratorului de încercări al S.C. CEPROCIM S.A., pentru evaluarea conformității materialelor pentru șapă, în concordanță cu cerințele Directivei 106/89”, Autori: dr. ing. Graziela Guslicov, dr. ing. Mariana Coarnă, chim. Tatiana Paraschiv, pag. 32-38

• Două lucrări pentru Conferință „CONSILOX 2008” – care s-a desfășurat în perioada 10-12 sept. 2008 (prezentare pe CD; a se vedea articolele din „Buletinul Tehnic Informativ”, nr. 1/ 2008);
• Un articol prezentat la Simpozionul „Alexandru Steopoe”, ediția a V-a, 14 noiembrie 2008 „Implicarea organismului de inspecție DPC – INSPECT în atestarea conformității mortarelor industriale performante pentru zidărie, conform sistemului 2+”, Autori: dr. ing. Graziela Guslicov, dr. ing. Mariana Coarnă, ing. Liliana Radu, ing. Cristina Vlad, pag. 15-18 (ISBN 978-973-100-038-1).
• Un CD cu material informativ sub forma de prezentare Powerpoint (inclusiv filme).
• Prospectele celor trei organisme – Laborator de încercări, organism de inspecție și organism de certificare – care, în prima în prima etapă, au fost difuzate celor cca. 150 de participanți din 26 țări la 1st Proficiency Testing Conference, organizată de către CEPROCIM sub egida Ministerului Educației și Cercetării.