c20-ceex

Extinderea acreditarii Laboratorului de încercări al S.C. CEPROCIM S.A., în scopul evaluării conformităţii produselor pentru construcţii conform cerinţelor Directivei 106/89 şi pentru evaluarea impactului negativ generat de emisiile de la instalaţiile de ardere, asupra mediului (DPC&MEDIU-TEST), CEEX Modul IV – 76

Numar contract: 20/07.09.2005
Director proiect: Dr.ing. Graziela Guslicov
E-mail: graziela.guslicov@ceprocim.ro
Tel: (021) 318.88.93

1.1 Beneficiar: CEPROCIM S.A. Bucureşti

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax:  +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

1.2. Coordonatorul proiectului: CEPROCIM S.A. Bucureşti

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax:  +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

1.3 Parteneri :

1.4.Perioada de execuţie: 07.09.2005 – 28.02.2007

1.5.Descrierea proiectului:

1.5.1 Scopul proiectului:
Proiectul urmăreşte două direcţii de cercetare, respectiv:

a) asigurarea serviciilor de evaluare a conformităţii în acord cu prevederile Directivei 106/89 „Produse pentru Construcţii” şi cu standardele europene armonizate, prin extinderea activităţii Laboratorului de încercări al S.C. CEPROCIM S.A., acreditat RENAR, pentru o serie de încercări ale produselor pentru construcţii supuse atestării conformităţii conform sistemului 3;
s Aceasta direcţie de cercetare se înscrie în aria tematică 4.2 Materiale şi în platforma PT 2 Tehnologii de construcţii (European Construction Technology Platforma – ECTP) prin „participarea la lucrări privind alinierea legislaţiei naţionale şi europene la crearea unei adevarate pieţe comune pentru produsele pentru construcţii şi servicii”.

b) asigurarea serviciilor de analiza si testare pentru depistarea metalelor, inclusiv a metalelor grele din emisiile rezultate de la instalatiile de ardere, în consens cu cerintele „Directivei 61/96, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii”, cu cerintele „Directivei nr. 76/2000, referitoare la incinerarea deseurilor” si a Hotarârii de Guvern nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

1.5.2 Obiectivele proiectului:

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie extinderea acreditariii Laboratorului de încercări al S.C. CEPROCIM S.A., în scopul evaluării conformităţii produselor pentru constructii conform cerintelor Directivei 106/89 „Produse pentru constructii” si pentru evaluarea impactului negativ generat de emisiile de la instalatiile de ardere, asupra mediului, conform Directivei 61/96 si a Directivei 76/2000.

Proiectul se înscrie în politica de dezvoltare a capacitatii existente în domeniul evaluarii si certificarii conformitatii, pentru a asigura implementarea legislatiei specifice a Uniunii Europene, transpusa în legislatia nationala si în domeniul protectiei mediului.

Proiectul urmareste asigurarea serviciilor de evaluare a conformitatii în acord cu prevederile directivelor si a standardelor europene armonizate asociate directivelor, necesare atât autoritatilor publice în procesul de supraveghere a pietii, cât si producatorilor, pentru îndeplinirea obligatiilor lor derivate din prevederile directivelor pentru aplicarea marcajului CE (CS) si pentru protectia mediului.

1.5.3 Rezultate finale:

 • extinderea acreditarii Laboratorului de încercari al S.C. CEPRCOCIM S.A pentru un numar de 9 analize si determinari complexe;
 • atestarea conformitatii conform sistemului 3 pentru 19 sortimente de adezivi pentru placi ceramice si 5 sortimente de materiale pentru sape cuprinse în standardele armonizate cu Directiva 106/89 „Produse pentru constructii” si aplicarea marcajului CS, sau CE, pe baza rezultatelor încercarilor efectuate într-un laborator desemnat;
 • cresterea sigurantei constructiilor, prin îndeplinirea de catre acestea a cerintelor esentiale;
 • cresterea cifrei de afaceri a laboratorului desemnat cu cca 10000 EURO/an

1.6.Specialisti participanti la proiect

Etape/Activitati

Rezultate prevazute

Etapa I: Studiu documentar
(cercetare aplicativa)

A. Pentru dezvoltarea metodelor de atestare a conformitatii în vederea aplicarii marcajului CS
– Analiza standardelor de produs armonizate cu directiva „Produse pentru constructii 106/89”, pentru stabilirea produselor pentru care atestarea conformitatii se face conform sistemului 3, (de catre un laborator desemnat) si în raport cu care laboratorul CO are capabilitatea necesara
– Selectarea metodelor de analiza si de încercare aferente partii armonizate a standardelor de produs
– Stabilirea metodelor ce pot fi dezvoltate prin proiect
– Stabilirea dotarilor suplimentare necesare laboratorului CO
Stabilirea metodelor si dotarilor necesare pentru atestarea conformitatii conform sistemului 3
(DPC) si pentru analiza metalelor inclusiv grele din emisiile de la instalatiile de ardere/Raport de cercetare
B. Pentru dezvoltarea metodelor de analiza a emisiilor de la instalatiile de ardere
– Traducerea standardelor europene privind metodele de analiza a metalelor inclusiv grele din emisiile instalatiilor de ardere
– Stabilirea metodelor de analiza ce pot fi dezvoltate prin proiect
– Stabilirea dotarilor suplimentare necesare laboratorului CO

Etapa II: (cercetare aplicativa)
Studiu privind stabilirea cerintelor specifice pentru echipamentele necesare dezvoltarii metodelor de atestare a conformitatii produselor si analizelor de metale inclusiv grele, în vederea procurarii si instalarii acestora

A. Pentru dezvoltarea metodelor de atestare a conformitatii în vederea aplicarii marcajului CS
– Stabilirea cerintelor specifice pentru echipamentele necesare dezvoltarii metodelor de atestare a conformitatii produselor în vederea procurarii si instalarii acestora
– Achizitionarea aparaturii necesare dezvoltarii metodelor de atestare a conformitatii
Studiu de oferta si procurare aparatura/Raport de cercetare
B. Pentru dezvoltarea metodelor de analiza a emisiilor de la instalatiile de ardere
– Stabilirea cerintelor specifice pentru mijloacele de transport a aparaturii de prelevare si de pregatire probe si pentru aparatura pentru analiza metalelor inclusiv grele din emisiile instalatiilor de ardere
– Achizitionarea autolaboratorului si a aparaturii necesare pentru analiza metalelor, inclusiv grele din emisiile instalatiilor de ardere

Etapa III: (cercetare aplicativa)
Cercetari privind teste de repetabilitate pentru încercarile initiale de tip, prelevare de probe de emisii si analize de metale inclusiv grele

A. Pentru dezvoltarea metodelor de atestare a conformitatii în vederea aplicarii marcajului CS
– Etalonarea aparaturii (dupa caz)
– Efectuarea de teste de repetabilitate pentru încercarile initiale de tip prevazute în standardele de produs armonizate, pe minimum 10 (zece) probe, utilizând aparatura din dotarea laboratorului CO si a celei suplimentar achizitionate prin proiect, în scopul dobândirii rutinei în însusirea noilor metode.
Etalonari, analize si teste de repetabilitate pentru însusirea metodelor destinate încercarilor initiale de tip;
Etalonari, analize si teste de repetabilitate pentru însusirea metodelor de analiza a emisiilor de la instalatiile de ardere /Raport de cercetare
B. Pentru dezvoltarea metodelor de analiza
a emisiilor de la instalatiile de ardere

– Etalonarea aparaturii (dupa caz)
– Prelevarea de probe de emisii de la instalatiile de ardere
– Efectuarea de analize de metale inclusiv grele utilizând aparatura din dotarea laboratorului CO si a celei suplimentar achzitionate prin proiect, în scopul dobândirii rutinei în însusirea noilor metode.
Conducator de proiect CO

Etapa IV: (cercetare aplicativa si activitati suport)
Cercetari privind realizarea si implementarea procedurilor specifice pentru metodele noi de încercare în vederea evaluarii conformitatii produselor si analizelor de mediu în regim acreditat

– Elaborarea procedurilor specifice pentru noile metode de încercare implementate ca urmare a derularii proiectului (atât pentru cele privind evaluarea conformitatii cât si pentru cele de analize de mediu)
– Revizuirea documentelor calitatii laboratorului CO
– Intocmirea documentatiei pentru extinderea acreditarii si depunerea sa la RENAR
Acreditarea noilor determinari
Documentatie pentru extinderea acreditarii; Cerere de extindere acreditare înregistrata la RENAR. Certificat de acreditare.
Diseminarea rezultatelor /Documentatie de acreditare; CD-ROM, material informativ
Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea rezultatelor

3.1 Etapa I:
A. Pentru dezvoltarea metodelor de atestare a conformitatii în vederea aplicarii marcajului CS
S-au analizat un numar de 40 de standarde (8 de produs si 32 de metoda) ceea ce a permis:

 • evidentierea unui numar de min. 19 sortimente de adezivi pentru placi ceramice si 5 tipuri de materiale pentru sape încadrate în cel putin 105 clase, pentru care se aplica cele 32 de standarde de metoda;
 • stabilirea a 4 metode de analiza si încercare aferente partii armonizate a standardelor de produs (anexa ZA) care urmeaza sa fie dezvoltate prin proiect pentru determinarile de:
  • aderenta la tractiune pe adezivi pentru placi ceramice pe baza de lianti minerali;
  • rezistenta la compresiune si încovoiere, rezistenta la uzura BCA si valoarea de pH pe materiale pentru sape de tip CT, CA, CM si SR.

S-au identificat echipamentele necesare pentru completarea dotarii laboratorului CEPROCIM, acreditat RENAR pentru a putea aborda încercarile initiale si de tip în vederea atestarii conformitatii adezivilor pentru placi ceramice pe baza de lianti minerali si a materialelor pentru pentru sapa de tip CT, CA, MA si SR conform sistemului 3.

B. Pentru dezvoltarea metodelor de analiza a emisiilor de la instalatiile de ardere
S-au analizat 10 standarde de metoda, europene (EN) si internationale (ISO), care au permis:

 • evidentierea tehnicilor de prelevare si analiza recomandate pentru dozarea cantitativa a metalelor din emisii de la instalatiile de ardere si din apa;
 • stabilirea metodelor care urmeaza a fi aplicate în scopul determinarii continutului de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl si V.

S-au identificat echipamentele necesare pentru completarea dotarii laboratorului CEPROCIM, acreditat RENAR în scopul efectuarii prelevarii si a determinarilor de metale, inclusiv grele.

3.2 Etapa II:
S-a realizat întocmirea documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si lansarea procedurilor de achizitie pe baza legislatiei române în vigoare, aplicabila pentru achizitii publice (OUG 60/ 2001, HG 461/ 2001, OMFP 1012/ 2001, L 212/ 2002 si OG 75/ 2004), pentru echipamentele necesare.
S-a efectuat evaluarea ofertelor primite, din punct de vedere tehnico-economic si s-au stabilit firmele câstigatoare cu care s-au încheiat contractele de furnizare de produse. Produsele au fost livrate si receptionate.

3.3 Etapa III:
S-au implementat 10 metode de analiza si încercare propuse a se dezvolta prin proiect.

3.4 Etapa IV:
S-au elaborat si implementat 10 proceduri specifce pentru metodele noi, 7 pentru cele 10 metode de încercare pentru evaluarea conformitatii adezivilor pentru placi ceramice si sapelor si 3 pentru cele 12 metode de analize specifice de mediu;
S-a obtinut extinderea acreditarii pentru laboratorul de încercari conform cerificatului de acreditare nr. LI 109 din data de 15.12.2008.

Vizibilitatea rezultatelor obtinute a fost asigurata de prezentarile efecuate la Zilele Academice Timisene 24-25 mai 2006, la 1st International Proficiency Testing Conference PT-CONF 2007 si prin publicarea lor in Buletinul Tehnic Informativ al S.C. CEPROCIM S.A. dupa cum urmeaza:

 • Extinderea acreditarii Laboratorului de încercari al S.C. CEPROCIM S.A., în scopul evaluarii conformitatii produselor pentru constructii conform cerintelor Directivei 106/89; Autori: G. Guslicov, M. Coarna; Buletinul Tehnic Informativ nr. 1 – Trim. I/ 2007 pag. 50-62; Zilele Academice Timisene
 • Extinderea acreditarii Laboratorului de încercari al S.C. CEPROCIM S.A., în scopul evaluarii impactului negativ generat de emisiile de la instalatiile de ardere, asupra mediului; Autori:G. Guslicov, A. Pop; Buletinul Tehnic Informativ nr. 1 – Trim. I/ 2007 pag. 22-33; Zilele Academice Timisene
 • Heavy metal determinations for the emissions from the incineration plants by Atomic Absorbtion Spectrometry with Graphite Furnace; Autori: A. Pop, M. Toader, T. Paraschiv; 1st PT-CONF 2007 pag. 386-392, Sinaia, Romania.